PL

POWIADOMIENIE O ZACHOWANIU PRYWATNOŚCI

1.     Cel niniejszego Powiadomienia

Niniejsze powiadomienie (“Powiadomienie”) przedstawia sposób, w jaki EUTELSAT S.A., działający w charakterze administratora danych (“Administrator Danych”), gromadzi, wykorzystuje, przetwarza i przesyła dane osobowe klientów, zgodnie z poniższym opisem. “Dane Osobowe” to wszelkie informacje umożliwiające zidentyfikowanie klienta, które zbierane są lub uzyskiwane w inny sposób przez Administratora Danych. Administrator Danych przetwarza Dane Osobowe w sposób rzetelny i zgodny z prawem.

2.     Dane Osobowe zbierane przez Administratora Danych

Administrator Danych może zbierać Dane Osobowe klienta obejmujące, między innymi: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu stacjonarnego i/lub komórkowego, oraz adres e-mail, a także wszelkie dane niezbędne dla celów przetwarzania danych określonych w Art. 3 poniżej. Administrator Danych nie zbiera żadnych danych wrażliwych. „Dane wrażliwe” to dane, które bezpośrednio lub pośrednio ujawniają pochodzenie rasowe lub etniczne, przekonania religijne, filozoficzne i inne, poglądy polityczne, przynależność partyjną lub związkową, przynależność do stowarzyszeń lub organizacji o charakterze religijnym, filozoficznym, politycznym czy związkowym, a także dane dotyczące stanu zdrowia czy pożycia płciowego.

Administrator Danych będzie zbierać Dane Osobowe bezpośrednio od klientów odwiedzających witrynę Tooway i poprosi o kontakt zwrotny w celu uzyskania informacji na temat usług Tooway. Administrator Dany może również zbierać dane od osób trzecich, jeżeli klient wyraził wcześniej zgodę na ich udzielenie lub przekazanie przez takie osoby trzecie. Administrator Danych powiadomi klienta o takim ujawnieniu w momencie wprowadzania jego danych do bazy danych Administratora Danych, przy czym klient będzie mieć prawo nie wyrazić na to zgody. Dane Osobowe udostępniane są dobrowolnie, przy czym odmowa dostarczenia ich spowoduje, że Administrator Danych nie będzie mógł skontaktować się z klientem i dostarczyć informacji na temat usług Tooway.

3.     Wykorzystywanie danych osobowych

Administrator Danych przetwarza Dane Osobowe klientów wyłącznie w celu (i) udzielenia klientowi odpowiedzi na zapytanie na temat usług Tooway, lub (ii) zawarcia umowy o świadczenie usług Tooway, na życzenie klienta, lub (iii) zastosowania się do obowiązujących przepisów oraz w celu ustalenia roszczenia dotyczącego Administratora Danych lub podjęcia obrony przed takim roszczeniem. Jeżeli klient nie poprosi o żadne informacje na temat usług Tooway, Administrator Danych będzie przetwarzać Dane Osobowe klienta w celu wymienionym w punkcie (i) powyżej, wyłącznie za wyraźną zgodą klienta. Administrator Danych przechowywać będzie Dane Osobowe klienta w bazie danych wyłącznie przez okres realizacji celu, w którym Dane Osobowe zostały zebrane lub przez okres wymaganym prawem; przy czym nie będzie wykorzystywać wyżej wspomnianych baz danych dla celów marketingowych bez zgody klienta.

4.     Ujawnienie i Transfer Danych Osobowych

W organizacji Administratora Danych, dostęp do Danych Osobowych będą mieć również uprawnieni dystrybutorzy Administratora Danych (ale wyłącznie w przypadku, gdy klient zamierza zawrzeć umowę o usługi Tooway), podmiot/podmioty przetwarzające dane oraz osoby, które takiego dostępu wymagają w wyżej wymienionych celach lub które przetwarzać będą takie Dane Osobowe w ramach swoich obowiązków służbowych. Takie osoby lub podmioty mogą znajdować się we Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Polsce, Turcji, Norwegii, Danii, Szwecji, Hiszpanii, Estonii, Litwie, Łotwie, Grecji, Rumunii, na Węgrzech, w Czechach, Austrii, Bułgarii lub Chorwacji, w związku z czym Dane Osobowe mogą być przesłane go innego państwa członkowskiego UE lub państwa trzeciego, ale tylko w wyżej wymienionych celach. Jednakże, przesyłanie danych do podmiotów spoza terytorium UE musi być zgodne, z Decyzjami Komisji UE w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do administratorów danych w państwach trzecich (tzw. przekazywanie pomiędzy administratorami danych) oraz, odpowiednio, w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w państwach trzecich (tzw. przekazywanie pomiędzy administratorem i podmiotem przetwarzającym). Dane Osobowe nie będą pod żadnym warunkiem rozpowszechniane.

Chcielibyśmy w szczególności podkreślić, że Dane Osobowe klientów będą ujawniane uprawnionym dystrybutorom Administratora Danych wyłącznie w przypadku, gdy klient zamierza zawrzeć umowę o usługi Tooway.

Taki dystrybutor będzie występować w przypadku takich Danych Osobowych w charakterze administratora danych w celu zawarcia takiej umowy, przy czym przetwarzanie odnośnych danych będzie regulowane przepisami o ochronie prywatności obowiązującymi wobec takiego dystrybutora a także polityką prywatności dystrybutora, o której poinformuje on klienta.

5.     Bezpieczeństwo i Warunki Przetwarzania Danych

Administrator Danych dołoży wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony Danych Osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Dane Osobowe przetwarzane są elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z wyżej wymienionymi celami przetwarzania.

6.     Zachowanie i poprawność zbieranych Danych Osobowych

Administrator Danych zachowa Dane Osobowe wyłącznie przez okres wymagany dla celów określonych w niniejszym Powiadomieniu lub okres wymagany prawem. W przypadku potrzeby wprowadzenia zmian w Danych Osobowych klienta, prosimy o kontakt. Jeżeli klient powiadomi nas o zmianach lub jeżeli uzyskamy informacje o błędach w Danych Osobowych, dołożymy wszelkich starań, aby niezbędne zmiany wprowadzić jak to najszybciej możliwe.

7.     Administrator Danych i Podmiot Przetwarzający Dane

Dla celów niniejszego Powiadomienia, Administratorem Danych będzie EUTELSAT S.A., Département Marketing Tooway, 70, Rue Balard, 75015 Paris, France.

Baza Danych zawierająca dane klientów będzie utrzymywana i prowadzona przez Podmiot Przetwarzający Dane powołany przez Administratora Danych dla celów określonych w niniejszym powiadomieniu.

8.     Dostęp do Danych Osobowych i inne prawa ochrony prywatności

Klient będzie zawsze mieć prawo:

(i)         uzyskać potwierdzenie, czy jego Dane Osobowe istnieją oraz zrozumiałe informacje na temat takich danych.

(ii)         Prawo do: a) aktualizacji, poprawiania lub, na życzenie, integracji jego Danych Osobowych (b) usunięcia Danych Osobowych przetwarzanych niezgodnie z prawem, w tym danych, w przypadku których nie ma potrzeby ich przechowywania dla celów, dla których zostały zebrane lub przetworzone, (c) poświadczenia, że powiadomiono o działaniach wymienionych w punkcie (a) i (b), również w sprawie ich zawartości, podmioty, którym dane przekazano, chyba że niniejsze postanowienie nie jest możliwe do wykonania lub jeżeli wymagałoby niewspółmiernie dużo nakładu pracy w porównaniu do prawa podlegającego ochronie.

(iii)        Prawo do odmowy zgody, częściowo lub w całości: (a) z uzasadnionych przyczyn, na przetwarzanie jego Danych Osobowych; (b) na przetwarzanie jego Danych Osobowych, jeżeli odbywa się  to w celu wysyłania materiałów reklamowych lub prowadzenia sprzedaży bezpośredniej lub w celu przeprowadzenia ankiet rynkowych lub handlowych.

Klienci mający jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego Powiadomienia lub pragnący wykonać swoje prawa do zachowania prywatności powinni skontaktować się z Administratorem Danych pod adresem: EUTELSAT S.A., Département Marketing Tooway, 70, Rue Balard, 75015 Paris, France.

szybki

Korzystaj z łaczy
internetowych 22 Mb/s

dla każdego

Usługa dostępna
już od 3zł dziennie

wszędzie

Zasięg gwarantowany w całej Polsce i na terytorium Europy.

od zaraz

Po prostu podłącz się i korzystaj. Bez żadnych łączy telefonicznych!

Tooway to Internet satelitarny, Internet szerokopasmowy, Szybki Internet, Alternatywa dla Internetu stacjonarnego, Internet dla domu, Internet dla firm, Internet na wsi, Internet satelitarny w Polsce, Dostęp do Internetu, Internet satelitarny bez limitu, Internet z satelity, Stałe łącze, Szybkość Internetu satelitarnego
Dowiedz się: Jaki Internet wybrać, Instalacja Internetu Tooway, Internet bezprzewodowy z satelity, Internet stacjonarny bez telefonu, Internet dla każdego, Wykluczenie cyfrowe, Mapa zasięgu